Обуки за далечинско учење

На 20 и 21.08.2020г. од страна на колешките Татјана Јанеска Спасева и Ирена Младеновска во нашето училиште беа спроведени интерни обуки за алатките Zoom и Google Drive. На обуките беа присутни наставниците од одделенска и предметна настава кои во повеќе групи со почитување на препораките беа обучени како да создадат електронска платформа која ќе биде ресурс за учење на учениците од I-IX одд. и ги подобрија своите вештини за работа со алатката Zoom.

Фејсбук