Градоначалникот на општина Гази Баба во посета

Градоначалникот на општина Гази Баба во посета на нашето училиште:
„Напредува и изградбата на партерот во ООУ „Крум Тошев“. Изграден е амфитеатарот и приодните патеки, оспособена е и повторно активна фонтаната во дворот, а следува изведбата на холтикултурното уредување. 
Проектот предвидува обнова на тревната површина и засадување на 100 дрвја, грмушки и цветни насади. Паркот и дворот на училиштето ќе биде опремен со нова урбана опрема, клупи и корпи за џебен отпад, ново осветлување, како и ново детско игралиште. 
Пристигната е и опремата за кабинетот по природни науки, кој е обезбеден со средства на МОН, а на учениците ќе им овозможи подобри услови за следење на наставата по хемија, физика и билогија.“

Фејсбук