Првенец на генерација

Врз основа на правилникот и критериумите за избор на Првенец на генерација, Комисијата ги прегледа поднесените документи, ги бодуваше според Правилникот и за првенец на генерација го прогласи ученикот ПАВЕЛ ПЕТРОВИЌ од IX-1 одделение.

Фејсбук