Обука по прва помош

Во училиштето се реализираше обука по прва помош за учениците од 7-мо до 9-то одделение. Обуката е реализирана од страна на Црвен Крст - Општинска организација Гази Баба со цел подигнување на свеста кај младата популација за важноста на првата помош.

Фејсбук