Домаќин за реализирање на обуки

Денес 11.11.2022 и понеделник 14.11.2022г. нашето училиште е домаќин за реализирање на обуки организирани од страна на БРО и МОН, на тема "Учење преку истражување, работа на проект и решавање на проблеми". Со цел постојано стручно усовршување на наставниците на обуката покрај 22 наставници од нашето училиште, присуствуваа и наставници од други училишта!!!

Фејсбук