Корелација меѓу предмети

Реализиран од: наставник по француски јазик Каролина Димовска и наставник по историја Гоце Петровски

Тема: ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА

Учениците се стекнаа со знаења од француската историја, ги проширија своите знаења од областа на француските историски личности, слушаа и рабраа видео презентации на француски јазик и го збогатија својот вокабулар на француски јазик, реализираа квиз на знаења, се здобија со вештини за тимска работа и практично го доловија начинот на живот во времето после апсолутизмот преку читање, драматизации и видео презентации.

Фејсбук