Конкурс 2022/2023 година

Конкурс за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2022/2023 година во Република Северна Македонија

Прочитајте повеќе на следниот 

Фејсбук