Конкурс за избор на првенец на генерација

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ
на генерацијата 2012/2021 година

Врз основа на правилникот за видовите на пофалби, награди и педагошки мерки за учениците, критериумите и постапката за избор на првенец на генерација, ООУ „Крум Тошев” - Скопје распишува конкурс за избор на првенец на генерација 2012/2021 година. Конкурсот ќе трае во периодот 20.05.2021 до 05.06.2021 година.

Право на учество имаат учениците од деветто одделение кои ги исполнуваат условите и критериумите за избор на првенец на генерација. Учениците треба до училиштето или пак до одделенските раководители да ги достават следниве документи:

  1. Лична биографија
  2. Фотокопија (фотографија) од освоени пофалници, дипломи за освоени награди на натпревари и потврди за учество на вонаставни активности
  3. Потврда напишана од класниот раководител за успехот и поведението на ученикот

Нецелосните и ненавремено доставените документи нема да бидат разгледувани од Комисијата (директор, стручен соработник, одд. раководител и одд. наставник до петто одделение).

НАПОМЕНА:

Со оглед на тоа што според препораките од надлежните институции учениците не посетуваат редовна настава, сите ученици од IX одделение кои ги исполнуваат критериумите, документите од точка 1 и 2, да ги испратат во електронска форма на krumtosev@yahoo.com или до класните раководители. Потврдата од точка 3 ќе ја обезбеди училиштето.

ВД Директор
Игор Китановски

Фејсбук