Упис на деца во прво одделение за учебната 2022/23 година

Почитувани родители!

ООУ „Крум Тошев“ Трубарево, врши упис на деца во прво одделение за учебната 2022/23 година.

Согласно член 60 од Законот за основно образование, во прво одделение за учебната 2022/23 г. се запишуваат деца родени 2016 година. Право на упис имаат и деца родени до 31.01.2017 год. по претходно барање на родителот и добиено позитивно мислење од комисијата за упис на првачиња. Одложување на уписот по барање на родителот е можно единствено со потврда издадена од здравствена установа.

Уписот започнува на 03.05.2022 и ќе трае до 31.05.2022 год. секој работен ден.

Потребни документи:

1. Извод од матична книга на родените

2. Потврда за примени задолжителни вакцини

3. Потврда од офтамолошки преглед

4. Потврда од стоматолошки преглед (детска превентивна стоматологија при Поликлиника Ченто)

Фејсбук