Самоевалуација

САМОЕВАЛУАЦИЈА
НА ООУ КРУМ ТОШЕВ
ЗА ПЕРИОД 2019/2021 ГОДИНА


ИЗВЕШТАЈ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА
НА ООУ КРУМ ТОШЕВ
ЗА ПЕРИОД 2019/2021 ГОДИНА


САМОЕВАЛУАЦИЈА
НА ООУ КРУМ ТОШЕВ
ЗА ПЕРИОД 2017/2019 ГОДИНА


РЕЗИМЕ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА
НА ООУ КРУМ ТОШЕВ
ЗА ПЕРИОД 2017/2019 ГОДИНА


Фејсбук