Правилници

ООУ КРУМ ТОШЕВ

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина


ООУ КРУМ ТОШЕВ

Прирачник за оператори со храна во училишните установи


ООУ КРУМ ТОШЕВ

Кодекс за ученици кои ќе следат настава од далечина


ООУ КРУМ ТОШЕВ

Протокол за работа на училишната библиотека


ОУ КРУМ ТОШЕВ

Протокол за организација и реализација на наставата во учебната 2020-21 год. во услови на Ковид–19


ООУ КРУМ ТОШЕВ

Протокол за поделба на учебници IV - IX одд. во учебната 2020-21 год.


ООУ КРУМ ТОШЕВ

Протокол за поделба на свидетелства на учениците I – VIII одд. за учебната 2019-20 год.


Фејсбук