Ученици

Податоци за учениците во основното училиште
Јазик на кој се изведува наставата
ООУ „Крум Тошев“ – Трубарево, е еднојазично училиште и наставата се изведува на македонски јазик.
 
Македонски
јазик
Албански
јазик
Турски
јазик
Српски
јазик
Босански
Јазик
Број на паралелки
18
/
/
/
/
Број на ученици
321
/
/
/
/
Број на наставници
32
/
/
/
/
 

Фејсбук