Управување и раководење

Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште
Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар
Вкупни податоци за степенот на образование на вработените
Вкупни податоци за старосната структура на вработените

Фејсбук