Вработени

ДИРЕКТОР

Александра Димитриевска

Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно образовната работа
Име и презиме
Работно место
Габриела Бурјаковска
Одделенски наставник
Благица Тодевска
Одделенски наставник
Биљана Димитриевска
Одделенски наставник
Гордана Јакимовска
Одделенски наставник
Јулија С. Колевска
Одделенски наставник
Гордана Стојановска
Одделенски наставник
Фанка Каралиева
Одделенски наставник
Елени Димитрула Никодиновска
Одделенски наставник
Емилија ПетковскаНаставник во продолжен престој
Весна Петковиќ
Одделенски наставник
Гоце Петровски
Наставник по историја
Бојан Станковиќ
Наставник по музичко образование
Стојан Златков
Наставник по математика/физика
Игор Китановски
Наставник по физичко и здравствено образование
Анета С. Николова
Наставник по географија
Наставник по македонски јазик
заменик за директор
Наставник по македонски јазик
Зорица Д. Пршевска
Наставник по македонски јазик
Ирена К. Младеновска
Наставник по математика
Каролина Димовска
Наставник по француски јазик
Матеа Цветковски
Наставник по англиски јазик
Сузана Трајковска
Одделенски наставник
Радица Цветковска Петковска
Наставник по етика
Петар Ристовски
Наставник по етика на религии
Филип Ацевски
Наставник по информатика
Јулија Никовска Пешевска
Наставник по ликовно образование
Елена Крстевска
Наставник по физичко образование
Македонка НастевскиНаставник по англиски јазик
Валентина МаневаНаставник по биологија
Податоци за вработените административни службеници
Ред. број
Име и презиме
Звање
 Степен на образование
Работно место
1
Александра Цветковска
Педагог
VI/A
Педагог
2
Елена Геговска
Психолог
VI/A
Психолог
3
Иван Симоновски
Правник
VII/A
Секретар
4
Бојан Атанасиев
Економист
VI/A
Сметководител
5
Вишна Стерјо
Професор по македонскa книжевност и јужнословенска книжевност со македонски јазик
VII/A
Библиотекар
Податоци за вработените помошно-технички лица
Име и презиме
Работно место
Марина Трајковска
Домаќин - ложач
Симо Бодин
Хигиеничар
Сенада Ризвановиќ
Хигиеничар
Валентина Малцева
Хигиеничар
Билјана Филиповска
Хигиеничар

Фејсбук