МИСИЈА

Им овозможуваме квалитетно образование и подеднаков напредок на сите ученици, развој на когнитивни, емоционални, социјални, психомоторни и  индивидуални способности, со цел да се овозможи позитивен одговор на сите животни предизвици.

ВИЗИЈА
Училиште во кое ќе се потикнува максималниот потенцијал на учениците, место со стимулативна, здрава средина во која постојат услови за истакнување на индивидуалните способности на секој ученик. Средина каде што ќе се анимираат комплексни наставни содржини, базирани врз современи, ефикасни, квалитетни и едукативни методи приспособени според индивидуалните потреби и интереси на учениците.

МОТО
Квалитетно образование – виза за просперитетна иднина.

Фејсбук